mapa zjednodušený web zjednodušený web Fotogalerie Napište nám Odběr novinek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Současnost > Bydlení

Bydlení


Bydlení

V městysi bydlí 1283 obyvatel včetně místní části Těšice, kde je celkem 54 domů rozmístěných kolem malé návsi s centrálně umístěnou kapličkou obklopenou dnes již nefunkčními zemědělskými usedlostmi. Ostatní domy mají menší stavební pozemky a přídomní zahrady. V urbanistické studii Těšic je uvažováno jen z několika novými stavebními místy kolem silnice ve směru k Nezamyslicím. Jinak se předpokládá modernizace a přestavba stávajícího bytového fondu. Snahou je Těšice vybavit technickou infrastrukturou a tím vytvořit podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel.

Potřeba modernizovat, přestavovat a vylepšovat obytné domy vystavěné před válkou je také v Nezamyslicích. Pozornost je zaměřena na opravu fasád, odstraňování průmyslového vzhledu břízolitových omítek a plochých střech. Fond obydleníprav a modernizace bytů zřízený obcí je ve svých půjčkových titulech zaměřen na podporu nahrazování plochých střech sedlovými pokrytými pálenou krytinou, využití podkrovních prostor k bydlení a oprav fasád. K urychlení fasád byl obecním zastupitelstvem schválen vlastní obecní finanční příspěvek ve výši 80 Kč na 1m2 pohledové plochy vlastníkům rodinných domů starších 20 let. Dotace na fasády jsou v rozpočtu limitovány částkou 100000 Kč na rok. Příspěvek je podmíněn provedením fasády podle architektonického návrhu.

Rovněž u novostaveb prosazujeme prvky typické pro vesnickou zástavbu. V současné době jsou téměř dočerpány možnosti výstavby v prolukách. Kapacitní rezervou pro stavební pozemky je podle ÚP lokalita “Trávníky”, na kterou byla zpracována studie obytného souboru stejného názvu. Našim cílem pro nejbližší období je vypracovat projekt inženýrských sítí, získat územní rozhodnutí, vykoupit pozemky, zahájit výstavbu sítí a současně prodej stavebních parcel. Nový obytný soubor obsahuje 38 stavebních pozemků pro volně stojící rodinné domy a dvojdomky. V souboru je pamatováno na dostatek parkovacích míst, zeleň nákupy atd. Předpokládáme, že poptávku po stavebních místech zajistíme přibližně na 10 - 15 let počínaje příštím rokem, kdy chceme nabídnout první stavební parcely.

Obecní byty

Městys Nezamyslice vlastní v současné době kromě DSPS dva bytové domy. Dům č.p. 361 se 6 byty (2-jednopokojové, 4třípokojové). Byty mají samostatné plynové topení s vlastním měřením odebraných energetických medií. Voda je měřena společně. Dům dostal v roce 2000 novou sedlovou střechu místo původní ploché živičné. Stav domu však vyžaduje ještě řadu stavebních udržovacích i opravných prací. Ty bychom rádi realizovali v roce 2001.

Druhým obytným domem ve vlastnictví městyse je č.p. 240 kde je rovněž 6 bytů. Mají vlastní měření vody, plynu a el. energie. V roce 2001 dojde k výměně krytiny a nátěru fasády. Všechny byty jsou přednostně přidělovány učitelům ZŠ. O zvýšení počtu bytů se zatím neuvažuje. Vhodný k přestavbě pro bydlení je dům č.p. 145, a to v případě přemístění ZUŠ do budovy ZŠ po její dostavbě.

Domov soustředěné pečovatelské služby

Jednou z nejnovějších forem bydlení jsou nájemní byty v DSPS, určené pro starší občany v důchodovém věku, kteří jsou zdravotně způsobilí se obsloužit, sami. DSPS bylo v Nezamyslicích vybudováno v roce 198- přestavbou obytného domu č.p.14, který MNV koupil od soukromé-ho vlastníka. Rekonstrukce nebyla kvalitní a vyžádala si ještě dodatečně spoustu nákladů. V roce 1999 bylo rozhodnuto dobudovat DSPS o další 4 byty na celkovou kapacitu 12 bytů. Přednost pro umístění v tomto zařízení mají občané z Nezamyslic a pak podle bydliště ti nejbližší nebo ti, kteří mají k obci předchozí vztah. Teprve potom ostatní. Dům navštěvuje denně pečovatelka, která zajišťuje úklidy bytů, donášení obědů, praní apod. podle požadavků nájemníků. Úklid společných prostor a údržbu zahrady zajišťuje městys.

Inženýrské sítě

Městys Nezamyslice má vybudovány všechny inženýrské sítě mimo místní část Těšice, kde byla vybudována pouze rozvodná síť NN (1996) s možnosti vytápění všech domácností elektrickou energií. Budování ostatních sítí je v záměrech pro nejbližší období. Zadání stavby je vypracováno pro rozvod STL plynu a rozvod vody. Projekční práce jsou termínovány tak, aby vlastní realizace mohla být zahájena ve II. čtvrtletí r. 2001. Také Český Telecom je projekčně připraven a údajně finanční jen možnosti brání úplné telefonní kabelizaci Těšic.

V Nezamyslicích není nejlepší stav kanalizace. Byla vybudována ke konci 60. let v akcích “Z”. Je nedostatečně hluboká, není dost těsná a ani materiál není kvalitní. Je převedena jako majetkový podíl do VaK a.s. Prostějov, která ji spravuje, stará se o ČOV a především vybírá stočné. Obec se spolu s obcemi “Mikroregionu Němčicko” obdrží v 1. pololetí 2001 grant z pilotního programu Haná na “Dokončení odkanalizování a likvidaci TO. Cílem tohoto záměru zajistit projekční připravenost pro dokončení kanalizace v mikroregionu. V naší obci tzn. zajistit zadání pro stavbu kanalizace v místní části Těšice, v Nezamyslicích odkanalizování nového obytného souboru “Trávníky” a výstavby nové čistírny odpadních vod mimo vnitřní pásmo obce. Současně je třeba zajistit vyprojektování rozvodu STL plynu, vodovodu, telefonu, VO a rozhlasu připravovaného obytného souboru “Trávníky”.

Místní komunikace

Městys v uplynulých 7 letech věnoval značnou pozornost rekonstrukci a přestavbě komunikací, které vlastní. Podílí se, ale také na opravě komunikací státních. V roce 1993 sdružil své prostředky k rekonstrukci silnice III. tř. v průtahu obcí a v současné době se podílí na přípravě projektu opravy povrchů silnice I.tř./47 ve směru Kroměříž – Brno. Bohužel dosud není znám termín zahájení této akce v důsledku finanční připravenosti státu. Obec má v souvislosti s touto opravou připraven projekt rekonstrukce kanalizace na Vyškovské ulici včetně PD zálivů pro autobusové zastávky. Oprava komunikace je nutným začátkem pro úpravy veřejných prostranství nejen v ulici Vyškovská, ale také v ulici Komenská. Je mrzuté, že vlastníkem těchto neudržovaných vozovek je stát a správcem SÚS, která nemá na opravy peníze. Městys má zájem přispět svým dílem, ale nemůže ze státu sňat jeho majoritní podíl nákladů. Bohužel nahodilý návštěvník městyse není schopen rozlišit, komu vozovka patří, a tudíž kdo zanedbává údržbu. Věřme, že se finanční situace státu ve prospěch údržby silnic změní.

Městys v minulých letech místní komunikace opravil až na nevýznamné části užívané omezenou částí obyvatel. Plánuje pouze nové komunikace k zajištění dopravní obslužnosti připravovaného obytného souboru “Trávníky”. Při budování vjezdů z přilehlých nemovitostí požaduje městys spoluúčast vlastníka nemovitosti na úhradu nákladů za práci. Materiál dodává městys.

Životní prostředí - odpady

Sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování odpadu vznikajícího na území městyse Nezamyslice je upraveno obecně závaznou vyhláškou. TKO je skladován v nádobách o obsahu 110 l a 1100 l je odvážen firmou ASA a.s. Na skládku Reson s.r.o. Němčice nad Hanou. Separován je odpad nebezpečný, který je odvážen firmou Biopas s.r.o. Kroměříž dvakrát do roka podle jeho druhů. Kontejnery se sklem jsou vyprazdňovány a odváženy firmou Extratransport Čelčice. SDH Nezamyslice má souhlas městyse k hromadnému sběru železa. ZŠ organizuje sběr papíru a jeho finanční výtěžek využívá pro sportovní činnost dětí. V současné době se připravuje možnost sběru PET lahví. Pravidla stanovena obecně závaznou vyhláškou jsou občany respektována až na několik jedinců, u kterých je třeba zajišťovat naplnění zákona pomocí donucujících prostředků.

Problematika odpadů zaznamenala svým řešením v našem městysi rozhodně pozitivní rozvoj, ale určitě je dále co zkvalitňovat. Například je třeba se zaměřit na vznik a původce černých skládek, apod.

Ústav sociální péče

Ústav sociální péče pro mládež a dospělé vznikl v roce 1960 jako zařízení pro mentálně postižené hochy. Zařízení se nachází v prostorách dřívějšího zámku, posta­veného v roce 1764, který měl sloužit jako klášter.Ústav sociální péče
Dnes je budova upravena pro 134 klientů ve věku od čtyř do 68 let.
Obyvatelé jsou rozděleni podle věku a stupně postižení do dvou výchovných a čtyř ošetřovných oddělení.
Je zde 61 zaměstnanců. O zdraví obyvatel pečují střední a nižší zdravotničtí pracovníci a rehabilitační pracovnice pod vedením vrchní sestry. Pravidelně dochází obvodní lékař, psychiatr, zubní lékařka a psycholog.
Výchovnou a relaxační činnost zajišťuje 18 výchovných pracovníků pod vedením vedoucí vychovatelky.
Klienti mají možnost zapojit se do těchto pracovních terapií: keramická dílna, tkaní na stavech, aranžování suchých vazeb, výroba březových košťat, batikování,zahradnické práce.
Ústav sociální péčeV současné době se provádí rekonstrukce střechy, součástí této opravy je i půdní vestavba, kde bude v letošním roce zbudováno chráněné bydlení pro patnáct klientů.
Součástí zařízení je i rozlehlá zahrada, která slouží jak pro pracovní terapii, tak i k relaxaci a odpočinku. Je zde vybudováno hřiště, odpočinkové kouty s lavičkami a krbem, bazén.
Každoročně jsou pořádány relaxační a rehabilitační pobyty pro většinu klientů u nás i v zahraničí.
Pravidelně se uskutečňují kulturní a sportovní akce, k jejichž uspořádání slouží tělocvična, která je součástí areálu.
Cílem naší činnosti je poskytování komplexních služeb pro naše obyvatele.

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Volné pracovní místo v obci Hruška
Výluka na trati Nezamyslice - Prostějov 25. až 31. 3. 2021
30
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Volné pracovní místo v obci Hruška
Výluka na trati Nezamyslice - Prostějov 25. až 31. 3. 2021
31
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
1
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Čáp OSKAR je zpět v Nezamyslicích
2
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
3
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
4
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
5
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Svoz odpadů velikonoční týden
6
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Svoz odpadů velikonoční týden
7
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Oznámení eg.d (E.ON) - vypnutí elektr. energie v části Nezamyslic 7. dubna (7:30 - 9:30)
Svoz odpadů velikonoční týden
Oznámení eg.d (E.ON) - vypnutí elektr. energie v části Nezamyslic 7. dubna (10:00 - 12:00)
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
8
POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Svoz odpadů velikonoční týden
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
Odstávka vody - porucha v ulici 1. máje
9
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 09.04.2021
10
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 09.04.2021
11
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 09.04.2021
12
KIDSOK - obnovení autobusových spojů od 12.04.
13
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
14
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
15
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
16
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 16.04.2021
17
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 16.04.2021
18
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Kontejnery - svoz bioodpadu ze zahrad 16.04.2021
19
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
20
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Pravidelný odečet elektroměrů v Těšicích
21
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Pravidelný odečet elektroměrů v Těšicích
22
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
Pravidelný odečet elektroměrů v Těšicích
23
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
24
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
25
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
26
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
27
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
28
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
29
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
30
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
1
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE
2
SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - BEZPEČNĚ A ONLINE

Návštěvnost stránek

988129